Bases de participación do concurso Taberna A Xuntanza

1. Participantes

Poderán participar todas as personas f?sicas que te?an asistido aos obradoiros organizados por Focus Compostela, sexan profesionais ou afeccionados da disciplina fotogr?fica. Cada participante poder? presentar a concurso tantas fotograf?as como desexe que deber?n axustarse ? modalidade do obradoiro proposto.

2. Inscripci?n e participaci?n

O sistema de participaci?n realizar?se ?nicamente a trav?s de Facebook, subindo cada fotograf?a ? plataforma indic?ndoas como ?p?blicas? para poder acceder ? s?a visualiazaci?n por parte dos organizadores e colaboradores do certame: Focus Compostela Photo Tour e Taberna Xuntanza. Para que a participaci?n sexa v?lida, cada participante deber?:

  • Preinscribirse na p?xina web de Focus Compostela a trav?s do formulario habilitado ao final das presentes bases, cumprimentando os campos designados como obrigatorios e aceptando de forma expresa as condici?ns fixadas pola organizaci?n.
  • Subir as fotograf?as a Facebook e/ ou Instagram cos hashtag #focuscompostela #cervexeriaxuntanza, as? como seguir, dar un ?g?stame? e mencionalas/etiquetalas en cada unha das imaxes a concurso: @focuscompotela @tabernaxuntanza.
  • Etiquetar as fotograf?as na modalidade ? que pertence: #fotograf?aemocional #caminosabeiradosarela #fotograf?ader?a #fotograf?aderetrato #ocaminodaluz #fotografiaarquitectonica
  • Incluir un breve texto ou p? de foto asociado na descripci?n da imaxe coa que se participa. A organizaci?n res?rvase o dereito a rexeitar aquelas imaxes que ao seu xuizo non cumpran as condici?nes fixadas nas bases, ou aquelas que polos seus contidos vulneren dereitos fundamentais. En tal caso, a organizaci?n eliminar? as etiquetas e autom?ticamente quedar?n fora de concurso.

3. Caracter?sticas das fotograf?as

  • As imaxes poder?n ser en cor ou branco e negro, realizadas en soporte dixitial ou anal?xico, admit?ndose a manipulaci?n das mesmas.
  • As fotograf?as deber?n ser propiedade do autor que as presente ao certame.
  • No caso das fotograf?as premiadas, a organizaci?n poder? pedir o arquivo RAW.

4. Dereitos sobre as fotograf?as a concurso

O participante manifesta e garantiza que ? o ?nico autor da/s fotograf?a/s que presenta ao concurso e titular de todos os dereitos de autor sobre ela/s. As? mesmo, ser? responsabilidade do participante recabar a autorizaci?n das persoas que puideran aparecer en cada fotograf?a, para a efectiva actividade que se convoca, a menos que dita fotograf?a fora tomada nun sitio p?blico e na forma legalmente establecida, asumindo toda reclamaci?n por dereitos de imaxe. O participante ser? o ?nico responsable legal ante calquer controversia que poida xurdir por incumprimiento da lei respecto aos dereitos de autor polo uso de imaxes preexistentes. No caso de que a autor?a das imaxes corresponda a m?is dunha persoa, a fotograf?a ser? referenciada no formulario de preinscripci?n. Co fin de poder levar a cabo cantas acci?ns promocionais e de difusi?n do concurso considere necesarias a organizaci?n, todos os participantes ceder?n a Focus Compostela de forma exclusiva e con car?cter gratuito, os derechos de reproducci?n y comunicaci?n p?blica das imaxes e textos presentados a concurso. A cesi?n destes dereitos quedar? circunscrita ?nicamente no ?mbito do concurso e para a difusi?n dos pr?ximos obradoiros organizados, na s?a posible exposici?n ou impresi?n nun cat?logo colectivo posteriores. Permitir? ?s instituci?ns convocantes transformar as obras t?cnicamente na medida en que sexa preciso para adecualas ao formato, imaxe ou apariencia de Internet.

5. Metodolox?a do concurso

As fotograf?as subidas ? plataforma de Facebook ser?n sometidas ? valoraci?n dos usuarios xerais da rede social, de modo que as m?is valoradas ser?n as susceptibles de ga?ar o premio. En caso de que ocorra un empate t?cnico, ser? a organizaci?n a que escolla a fotograf?a ga?adora.

O fallo farase p?blico pasados 10 d?as dende a finalizaci?n do obradoiro e ser? inapelable.

Darase publicidade do fallo mediante comunicaci?n escrita por correo electr?nico e a trav?s da rede social aos participantes premiados. De non recibir acuse de recibo, realizarase unha chamada telef?nica ao participante. De non contestar, autom?ticamente o premio outorgarase ao autor da seuinte fotograf?a que obtivese un maior n?mero de “g?stames”.

6. Premio

Establ?cense os seguintes premios segundo as distintas modalidades de participaci?n:

Fotograf?a m?is valorada en Facebook de cada obradoiro:

Non poder?n recaer dous premios nun mesmo participante. Se o ga?ador dunha modalidade saise ga?ador noutra, autom?ticamente o premio pasar?a a mans da seguinte fotograf?a m?is votada.

O desfrute dos premios realizarase a trev?s da mostra dun documento de identidade acreditativo no prazo m?ximo dun mes dende o fallo do concurso.

As obras premiadas poder?n ser utilizadas pola organizaci?n con fins culturais, art?sticos ou publicitarios (reproducci?n f?sica ou dixital) citando sempre o/a autor/a da imaxe ga?adora.

7. Observaci?ns

Os menores de 18 a?os que queiran participar deber?n solicitar a seu pai/nai/titor legal a autorizaci?n correspondente, tanto para inscribirse e participar no concurso como para recibir o premio, que trat?ndose de bebida alcoh?licas, poder? canxearse con outra consimici?n que acade o valor imposto de 10?. A autorizaci?n, debidamente cumprimentada e firmada, requerirase durante o proceso de inscrici?n (ser? axuntada no momento de encher o presente formulario de participaci?n).

8. Aceptaci?n das bases

Cando os participantes suben as s?as fotograf?as a Instagram ou Facebook para participar no concurso, autom?ticamente aceptan as condici?ns expostas nas presentes bases, non puidendo realizar alegaci?ns posteriores.