Preguntas frecuentes (FAQ)

Propiedade intelectual

Só se o seu sitio web non ten publicidade nin patrocinadores, non cobra unha taxa por servizos e a utilización dos materiais non está destinada a obter beneficios económicos. A cita debe incluír necesariamente ao propietario das imaxes e unha ligazón ao sitio www.focuscompostela.com

Só podería ser posible para todas aquelas imaxes xeradas pola organizazión ou polos autores que participen nas actividades organizadas por nós e dacordo coa persoa que as creou. Neste caso, é necesario enviar un correo a info@focuscompostela.com.

Si. Non obstante, o texto ou as imaxes de obras de arte que están baixo copyright só se poden empregar se se trata dunha obra persoal ou académica e non para a súa publicación en ningún medio. Todas as demais formas de publicación están expresamente prohibidas. As imaxes deben permanecer inalteradas. Toda a información de crédito que acompaña á imaxe debe incluírse sen alteracións. Debe citar a fonte como calquera obra impresa; a cita debe incluír a URL www.focuscompostela.com.

Calquera persoa que desexe usar os materiais dos sitios web para fins distintos dos autorizados neste documento deberá obter unha aprobación previa por escrito. O permiso para tal uso outórgase caso por caso, a criterio exclusivo de FOCUS Compsotela. Pódese cobrar unha taxa de uso en función da natureza do uso proposto. Para os traballos da colección FOCUS COmpostela reproducidos na páxina web, na súa totalidade ou como detalles, cubra o formulario de solicitude de materiais. Para obras doutras institucións que se reproducen na páxina web, póñase en contacto directamente coa institución acreditada no subtítulo da obra. Para o resto das imaxes dos sitios web e para calquera fragmento de texto que non sexa o uso privado, o estudo ou a docencia, póñase en contacto con info@focuscompostela.com.

Propiedad intelectual

Sólo si tu website no tiene ninguna publicidad o patrocinadores, no cobra una cuota por los servicios y no tiene por objeto el uso de los materiales para beneficio económico. La citación debe incluir necesariamente al propietario de las imágenes y un enlace al sitio www.focuscompostela.com

Sólo podría ser posible para todas aquellas imágenes generadas por la organización o por los autores y autoras que participan en las actividades organizadas por nosotros, simepre con arreglo a un acuerdo con los creadores. Para este caso, es necesario enviar un correo a info@focuscompostela.com.

Sí. Sin embargo, el texto o las imágenes de las obras de arte que están bajo el derecho de autor se pueden utilizar sólo si se trata de un trabajo personal o académico, y no para su publicación en cualquier medio. Todas las otras formas de publicación están expresamente prohibidas. Las imágenes deben permanecer inalteradas. Toda la información del crédito que acompaña a la imagen debe incluirse sin alteración. Debes citar la fuente como cualquier obra impresa; la citación debe incluir la URL www.focuscompostela.com.

Cualquier persona que desee utilizar los materiales de los sitios web para fines distintos a lo autorizado en el presente documento debe obtener la aprobación previa por escrito. El permiso para tal uso se concede sobre una base caso por caso, a la sola discreción de FOCUS Compsotela. Una tasa de uso puede ser cargada dependiendo de la naturaleza del uso propuesto. Para las obras de la colección de FOCUS COmpostela reproducida en el website, en su totalidad o como detalles, rellene el formualrio Solicitud de materiales. Para las obras procedentes de otras instituciones que se reproducen en el website, póngase en contacto con la institución acreditada en el subtítulo de la obra directamente. Para el resto de las imágenes en los sitios web, y para cualquier fragmento de texto distinto al uso privado, de estudio o docencia, póngase en contacto en info@focuscompostela.com.

Intellectual Property

It is permitted only if your website does not have any advertising or sponsors, does not charge a fee for services and is not intended to use the materials for financial gain. The citation must include the owner of the images and a link to the site www.focuscompostela.com

It could only be possible for all those images generated by us or by the authors who participate in the activities organized by us and in agreement with them. In this case, it is necessary to send an email to info@focuscompostela.com.

Yes. However, the text or images of works of art that are under copyright may be used only if it is a personal or academic work, and not for publication in any medium. All other forms of publication are expressly prohibited. The images must remain unaltered. All credit information accompanying the image must be included without alteration. You must cite the source like any printed work; the citation must include the URL www.focuscompostela.com.

Anyone wishing to use the materials on the websites for purposes other than those authorized herein must obtain prior written approval. Permission for such use is granted on a case-by-case basis, at the sole discretion of FOCUS Compsotela. A usage fee may be charged depending on the nature of the proposed usage. For works from the FOCUS COmpostela collection reproduced on the website, in their entirety or as details, fill out the Request for materials form. For works from other institutions that are reproduced on the website, contact the accredited institution in the subtitle of the work directly. For the rest of the images on the websites, and for any fragment of text other than private, study or teaching use, please contact info@focuscompostela.com.

Propieté intellectuelle

Uniquement si votre site Web n'a pas de publicité ou de sponsors, ne facture pas de frais pour les services et n'est pas destiné à utiliser le matériel à des fins financières. La citation doit inclure le propriétaire des images et un lien vers le site www.focuscompostela.com

Cela ne pouvait être possible que pour toutes les images générées par nous ou des auteurs qui participent aux activités que nous organisons et en accord avec la personne qui les a créées. Dans ce cas, il est nécessaire de envoyer un email par info@focuscompostela.com

Oui. Cependant, le texte ou les images d'œuvres d'art qui sont sous copyright ne peuvent être utilisés que s'il s'agit d'une œuvre personnelle ou académique, et non à des fins de publication sur quelque support que ce soit. Toutes les autres formes de publication sont expressément interdites. Les images doivent rester inchangées. Toutes les informations de crédit accompagnant l'image doivent être incluses sans modification. Vous devez citer la source comme toute œuvre imprimée; la citation doit inclure l'URL www.focuscompostela.com.

Toute personne souhaitant utiliser le matériel sur les sites Web à des fins autres que celles autorisées dans les présentes doit obtenir une autorisation écrite préalable. L'autorisation pour une telle utilisation est accordée au cas par cas, à la seule discrétion de FOCUS Compsotela. Des frais d'utilisation peuvent être facturés en fonction de la nature de l'utilisation proposée. Pour les œuvres de la collection FOCUS COmpostela reproduites sur le site Web, dans leur intégralité ou sous forme de détails, remplissez le formulaire de demande de matériel. Pour les œuvres d'autres institutions qui sont reproduites sur le site, contactez directement l'institution accréditée dans le sous-titre de l'œuvre. Pour le reste des images sur les sites Web et pour tout fragment de texte autre que privé, d'étude ou d'enseignement, veuillez contacter info@focuscompostela.com.