Uso autorizado e licenzas de propiedade intelectual

O proxecto FOCUS Compostela busca difundir o patrimonio material e inmaterial de Santiago de Compostela a través do contido amosado no seu sitio web e en calquera outra plataforma asociada a el. Dentro do proxecto xeral, hai unha parte dixital e outra que consiste na docencia de actividades culturais e recreativas en formato presencial que, aínda que se basean no tema asociado aos contidos gráficos que compoñen a parte dixital, non obteñen beneficio económico directo dos materiais cedidos polos propietarios, se non para a realización e execución das súas propias iniciativas presenciais. Todos os contidos do proxecto FOCUS Compostela amosados ​​no portal (textos, gráficos, imaxes, vídeos, o seu deseño e os dereitos de propiedade intelectual que poden corresponder a devanditos contidos) son propiedade dos seus lexítimos donos, reservándose todos os dereitos sobre eles.

Segundo o disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de propiedade intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta a disposición de todo ou parte dos contidos deste portal web para con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico sen autorización expresa. Prohíbese calquera acto de reprodución total ou parcial dos contidos, en calquera forma ou soporte (mecánico, electrónico, reprográfico ou de calquera outro tipo), así como calquera acto de difusión, comunicación pública ou distribución sen a previa autorización por escrito de os seus lexítimos donos.

FOCUS Compostela amosa os contidos gráficos sempre coa autorización dos seus propietarios e cumprindo os requisitos esixidos con cada un deles dacordo coa Lei de propiedade intelectual e mediante documentación emitida expresamente polas partes. Está prohibido expresamente descargar, imprimir, copiar, distribuír ou utilizar materiais por terceiros con fins comerciais, incluída a publicación comercial ou o beneficio persoal.

Os contidos xerais do proxecto están en aberto e suxeitos á licenza correspondente a cada material mostrado. Están dispoñibles para un uso persoal, educativo e non comercial limitado. Ao descargar, imprimir ou utilizar os materiais, se se accede directamente desde a web ou a través doutros sitios ou mecanismos, os usuarios entenden que limitarán o uso deste tipo de ficheiros a un uso non comercial, sen violar os dereitos de propiedade de ningunha das partes. Os usuarios non poden eliminar os dereitos de propiedade intelectual, marcas comerciais ou outros avisos de propiedade, incluíndo avisos de limitación informativa, créditos e dereitos de autor. FOCUS Compostela non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer das imaxes e dos materiais amosados, puidendo ser obsecto de denuncia e multa pecuniaria por non cumprir as directrices establecidas neste documento.

Para as citas textuais, os usuarios deben indicar o autor e a orixe dos materiais empregados para usos non comerciais, así como incluír a URL www.focuscompostela.com.

Todas as marcas e logotipos relacionados co proxecto FOCUS Compostela son marcas rexistradas propiedade de Laura Menéndez Sánchez. Ningún contido do portal pode considerarse licenciado ou autorizado para o seu uso sen o consentimento previo e expreso por escrito de FOCUS Compostela ou de calquera outra parte cuxa marca sexa visible na web. Os logotipos e outras imaxes corporativas de FOCUS Compostela son marcas rexistradas. A tipografía corporativa de FOCUS Compostela é cortesía de Rubén Rodrigo Vidal Prol (Ipanema Gráfica) baixo licenza Creative Commons.

Acceso ao contido

O acceso ao portal de contido FOCUS Compostela e o uso que se poida facer da información que contén son responsabilidade exclusiva do usuario. FOCUS Compostela non se fai responsable das consecuencias, danos ou perxuizo que poidan derivarse do uso deste sitio web ou dos seus contidos, incluídos os datos informáticos e a introdución de virus, coa excepción de todas as accións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse o estricto exercicio das súas competencias.

FOCUS Compostela non pode garantir que non haxa ningún erro específico no contido das súas páxinas. No caso de existir algún, agradecemos a posta en coñecemento a través do correo electrónico info@focuscompostela.com para realizar as accións necesarias, ben reparando os erros no menor tempo posible, ben actualizando o contido grazas ás novas achegas de usuarios e entidades públicas e privadas que queiran participar no proxecto.

A información difundida por este medio é só con fins informativos, reservándose FOCUS Compostela o dereito de eliminar ou suspender a súa difusión, total ou parcial, e de modificar a estrutura e o contido do portal sen previo aviso, podendo incluso limitar ou denegar o acceso a esa información.

Uso do portal

A responsabilidade do uso do portal recae no usuario. Se é necesario realizar algún tipo de rexistro para acceder a determinados contidos do portal, o usuario será o responsable de proporcionar información e datos lícitos e veraces. Neste proceso, fornécese ao usuario un contrasinal que deberá empregar con dilixencia e confidencialidade.

O usuario acepta facer un uso adecuado do contido e servizos de acordo co que se indica a continuación, sen utilizalos para: participar en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; difundir contido ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, en defensa do terrorismo ou un ataque contra os dereitos humanos; causar danos nos sistemas físicos e lóxicos de FOCUS Compostela, os seus provedores ou terceiros; introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que poida causar o dano mencionado; e / ou tente acceder e, no seu caso, usar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

FOCUS Compostela resérvase o dereito de retirar todos os comentarios e contribucións que atenten contra o respecto á dignidade das persoas, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que ameazan a mocidade ou infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, na súa opinión. , non son aptos para a publicación.

En calquera caso, FOCUS Compostela non será responsable das opinións expresadas polos usuarios a través de foros ou outras ferramentas de participación que se poidan desenvolver.

Banco de imaxes propio

 • O usuario deberá solicitar, antes da reprodución, a debida autorización dos titulares dos dereitos de explotación previstos no art. 17 do Real decreto lexislativo 1/1996, do 1 de abril, polo que se aproba o texto revisado da Lei de propiedade intelectual.
 • FOCUS Compostela non se fai responsable do uso que poida facerse das reproducións en contra da Lei de propiedade intelectual e/ou calquera outra disposición legal.
 • Está prohibido o uso das imaxes con calquera propósito (non só comercial ou publicitario): a súa reprodución, distribución ou transformación sen a autorización dos seus lexítimos propietarios. A autorización de reprodución non confire ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial.
 • Prohíbese a súa reprodución, distribución ou transformación das imaxes do sitio web sen a autorización do seu lexítimo titular: FOCUS Compostela e, segundo o ordenado, do propietario ou propietaria lexítima das mesmas.
 • A cesión dos dereitos de reprodución e publicación das imaxes non é exclusiva e pode concederse a terceiros interesados. O dereito de reprodución non se concederá antes do momento do pagamento.
 • Créditos: para incluír xunto á imaxe: © FOCUS Compostela. Se non pode ir xunto á imaxe, debería aparecer ao final (ou ao comezo) xunto cos outros créditos de imaxe.

Uso autorizado y licencias de propiedad intelectual

El proyecto digital de FOCUS Compostela persigue la divulgación del patrimonio material e inmaterial de Santiago de Compostela a través de los contenidos expuestos en su página web y de cuantas otras plaformas estén asociadas a la misma. Dentro del proyecto general, existe una parte digital y otra que consiste en la impartición de actividades culturales y lúdicas en formato presencial que, si bien se basan en la temática asociada a los contenidos gráficos que componen la parte digital, éstas no recaban beneficio económico directo de los materiales cedidos por los propietarios, si no por el desempeño y ejecución de las propias iniciativas presenciales. Todos los contenidos del proyecto FOCUS Compostela mostrados en el portal (textos, gráficos, imágenes, videos, su diseño y los derechos de propiedad intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos), son propiedad de sus legítimos propietarios, quedando reservados todos los derechos sobre los mismos.

Según lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de este portal web con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico sin autorización expresa. Se prohíbe cualquier acto de reproducción total o parcial de los contenidos, en cualquier forma o medio (mecánico, electrónico, reprográfico o de cualquier otro tipo), así como cualquier acto de difusión, comunicación pública o distribución, sin la previa autorización por escrito de sus legítimos propietarios.

FOCUS Compostela muestra los contenidos gráficos siempre con autorización de sus propietarios y cumpliendo los requisitos exigidos con cada uno de ellos con arreglo a la Ley de Propiedad Intelectual y mediante documentación expedida expresamente por las partes. Descargar, imprimir, copiar, distribuir o utilizar materiales por terceros con fines comerciales, incluida la publicación comercial o ganancia personal, está expresamente prohibida.

Los contenidos generales del proyecto están en abierto y sujetos a la licencia correspondiente a cada material mostrado. Están disponibles para uso no comercial, educativo y personal limitado. Al descargar, imprimir o utilizar los materiales, si se accede directamente desde la web o a través de otros sitios o mecanismos, los usuarios entienden que van a limitar el uso de este tipo de archivos a un uso no-comercial, no violando los derechos de propiedad de cualquiera de las partes. Los usuarios no pueden eliminar los derechos de autor, marca registrada u otros avisos de propiedad, incluyendo avisos de información de limitación, créditos y derechos de autor. FOCUS Compostela no se hace responsable del uso ilegítimo que terceros puedan hacer de las imágenes y materiales mostrados, pudiendo ser objeto de denuncia y multa pecuniaria de no cumplir con las directrices expuestas en este documento.

Para las citas textuales, los usuarios deben indicar el autor y la fuente de los materiales que utilicen para usos no comerciales, así como incluir la URL www.focuscompostela.com.

Todas las marcas y logotipos relativos al proyecto FOCUS Compostela son marcas registradas propiedad de Laura Menéndez Sánchez. Ningún contenido del portal puede considerarse licenciado o con uso autorizado sin el consentimiento previo expreso por escrito de FOCUS Compostela o de cualquier otra parte cuya marca esté visible en la web. Los logotipos y demás imágenes corporativas de FOCUS Compostela son marcas registradas. La tipografía corporativa de FOCUS Compostela es gentileza de Rubén Rodrigo Vidal Prol (Ipanema Gráfica) bajo licencia Creative Commons.

Acceso a los contenidos

El acceso al portal de contenidos de FOCUS Compostela y el uso que pueda hacerse de la información que contiene son de la exclusiva responsabilidad del usuario. FOCUS Compostela no se responsabiliza de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso de este sitio web o de sus contenidos, incluidos datos informáticos y la introducción de virus, con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que deba someterse el estricto ejercicio de sus competencias.

FOCUS Compostela no puede garantizar que no exista ningún error puntual en los contenidos de sus páginas. En caso de existir alguno, agradecemos la puesta en conocimiento en el correo info@focuscompostela.com para emprender las acciones precisas, bien reparando los errores en el menor tiempo posible, bien o actualizando el contenido gracias a las nuevas aportaciones de los usuarios y entidades públicas y privadas que quieran participar en el proyecto.

La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título informativo, reservándose FOCUS Compostela el derecho de eliminar o suspender su difusión, de manera total o parcial, y de modificar la estructura y contenido del portal sin aviso previo, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información.

Uso del portal

La responsabilidad del uso del portal recae en el usuario. Si fuera necesario realizar algún tipo de registro para acceder a determinados contenidos del portal, el usuario será responsable de aportar información y datos lícitos y veraces. En este proceso, al usuario se le proporciona una contraseña de la que tendrá que hacer un uso diligente y confidencial.

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios conforme a lo expresado a continuación, no empleándolos para: incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de FOCUS Compostela, de sus proveedores o de terceras personas; introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; y/o intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

FOCUS Compostela se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.

En cualquier caso, FOCUS Compostela no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros u otras herramientas de participación que pudieran desarrollarse.

Banco de imágenes propias

 • El usuario deberá solicitar con carácter previo a la realización de la reproducción, la oportuna autorización de los titulares de los derechos de explotación previstos en el art. 17 del real Decreto Legislativo 1/1996, de 1 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
 • FOCUS Compostela no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de las reproducciones en contra de la Ley de Propiedad Intelectual y/o cualquier otra disposición legal.
 • Queda prohibida la utilización de las imágenes para cualquier fin (no solo de carácter comercial o publicitario): su reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de sus legítimos titulares. La autorización de reproducción no confiere ningún derecho de propiedad intelectual o industrial.
 • Queda prohibida su reproducción, distribución o transformación de las imágenes del website sin contar con la autorización de su legítimo titular: FOCUS Compostela y, según encomienda, del propietario o propietaria legítima de las mismas.
 • La cesión de los derechos de reproducción y de publicación de las imágenes no es exclusivo y podrá ser concedida a terceras partes interesadas. No se otorgará el derecho de reproducción previo pago.
 • Créditos: Se deberá incluir junto a la imagen: © FOCUS Compostela. Si no puede ir junto a la imagen, deberá aparecer al final (o al principio) junto con los demás créditos de imágenes.

Authorized use and licenses of intellectual property

FOCUS Compostela is a project that seeks to disseminate the tangible and intangible heritage of Santiago de Compostela through the content displayed on its website and any other platforms associated with it. Within the general project, there is also a part that consists of the teaching of cultural and recreational activities in face-to-face format that, although they are based on the theme associated with the graphic contents that make up the digital part, they do not obtain direct economic benefit from the materials ceded by the owners, if not for the performance and execution of their own on-site initiatives. All the contents of the FOCUS Compostela project shown on the site (texts, graphics, images, videos, its design and the intellectual property rights that may correspond to that contents), are the property of their legitimate owners, all rights over them being reserved.

According to the articles 8 and 32.1, second paragraph, of the Intellectual Property Law in Spain, the reproduction, distribution and public communication, including the method of making them available, of all or part of the contents of this web for commercial purposes, in any medium and by any technical means without express authorization. Any act of total or partial reproduction of the contents, in any form or medium (mechanical, electronic, reprographic or of any other type), as well as any act of dissemination, public communication or distribution, is prohibited without the prior written authorization of their rightful owners.

FOCUS Compostela shows the contents always with the authorization of their owners and complying with the requirements demanded with each one of them in accordance with the Intellectual Property Law and through documentation expressly issued by the parties. Downloading, printing, copying, distributing or using materials by third parties for commercial purposes, including commercial publication or personal gain, is expressly prohibited.

The general contents of the project are open and subject to the license corresponding to each material shown. They are available for limited personal, educational, and non-commercial use. When downloading, printing or using the materials, if accessed directly from the web or through other sites or mechanisms, users understand that they will limit the use of this type of files to non-commercial use, not violating the rights of property of either party. Users may not remove copyright, trademark, or other proprietary notices, including informational limitation, credit, and copyright notices. FOCUS Compostela is not responsible for the illegitimate use that third parties may make of the images and materials shown, and may be subject to a complaint and a pecuniary fine for not complying with the guidelines set forth in this document.

For verbatim citations, users must indicate the author and source of the materials they use for non-commercial uses, as well as include the URL www.focuscompostela.com.

All trademarks and logos related to the FOCUS Compostela project are registered trademarks owned by Laura Menéndez Sánchez. No content on the portal can be considered licensed or authorized for use without the express prior written consent of FOCUS Compostela or any other party whose brand is visible on the web. The logos and other corporate images of FOCUS Compostela are registered trademarks. The corporate typeface of FOCUS Compostela is courtesy of Rubén Rodrigo Vidal Prol (Ipanema Gráfica) under a Creative Commons license.

Access to content

Access to the FOCUS Compostela content portal and the use that may be made of the information it contains are the sole responsibility of the user. FOCUS Compostela is not responsible for any consequence, damage or harm that may arise from the use of this website or its contents, including computer data and the introduction of viruses, with the exception of all actions that result from the application of legal provisions to which the strict exercise of its powers must be subjected.

FOCUS Compostela cannot guarantee that there will not be any specific error in the contents of its pages. If there is any, we appreciate the information delivered to email info@focuscompostela.com to take the necessary actions, either by repairing the errors in the shortest possible time, or by updating the content thanks to the new contributions of users and public or private entities who want to participate in the project.

The information disseminated by this means is for informational purposes only, with FOCUS Compostela reserving the right to eliminate or suspend its dissemination, in whole or in part, and to modify the structure and content of the portal without prior notice, being able to even limit or deny access to such information.

Use of the portal

The responsibility for the use of the portal rests with the user. If it is necessary to make any type of registration to access certain contents of the portal, the user will be responsible for providing information and lawful and truthful data. In this process, the user is provided with a password that they will have to use diligently and confidentially.

The user agrees to make appropriate use of the content and services in accordance with what is stated below, not using them to: engage in illicit, illegal or contrary to good faith and public order activities; disseminate content or propaganda of a racist, xenophobic, pornographic-illegal nature, in defense of terrorism or an attack against human rights; cause damage to the physical and logical systems of FOCUS Compostela, its suppliers or third parties; introducing or spreading computer viruses or any other physical or logical systems that are likely to cause the aforementioned damage; and / or try to access and, where appropriate, use the email accounts of other users and modify or manipulate their messages.

FOCUS Compostela reserves the right to withdraw all those comments and contributions that violate respect for the dignity of the person, that are discriminatory, xenophobic, racist, pornographic, that threaten youth or childhood, order or public safety or that, in his opinion, are not suitable for publication.

In any case, FOCUS Compostela will not be responsible for the opinions expressed by users through forums or other participation tools that may be developed.

Own image bank

 • The user must request, prior to the reproduction, the timely authorization of the holders of the exploitation rights provided for in art. 17 of Royal Legislative Decree 1/1996, of April 1, approving the revised text of the Intellectual Property Law.
 • FOCUS Compostela is not responsible for the use that may be made of the reproductions in Against the Intellectual Property Law and / or any other legal provision.
 • It is prohibited: the use of the images for any purpose (not only commercial or advertising): their reproduction, distribution or transformation without have the authorization of its legitimate owners. The reproduction authorization does not confer any intellectual or industrial property rights.
 • Its reproduction, distribution or transformation of the images on the website is prohibited without the authorization of its legitimate owner: FOCUS Compostela and, as ordered , of the owner or legitimate owner of the same.
 • The assignment of the rights of reproduction and publication of the images is not exclusive and may be granted to interested third parties. The right of reproduction will not be granted upon payment.
 • Credits: It must be included next to the image: © FOCUS Compostela. If it can’t go next to the image, it should appear last (or first) along with the other image credits.

Utilisation autorisée et licences de propriété intellectuelle

Le projet FOCUS Compostela vise à diffuser le patrimoine matériel et immatériel de Saint-Jacques-de-Compostelle à travers le contenu affiché sur son site Web et sur toute autre plateforme qui lui est associée. Au sein du projet général, il y a une partie qui consiste en l’enseignement d’activités culturelles et récréatives en présentiel qui, bien qu’elles soient basées sur le thème associé aux contenus graphiques qui composent la partie numérique, ne obtenir un avantage économique direct des matériaux cédés par les propriétaires, sinon pour la performance et l’exécution de leurs propres initiatives en face à face. Tous les contenus du projet FOCUS Compostela présentés sur le portail (les textes, graphismes, images, vidéos, sa conception et les droits de propriété intellectuelle pouvant correspondre auxdits contenus), sont la propriété de leurs propriétaires légitimes, tous droits sur ceux-ci étant réservés.

Conformément aux dispositions des articles 8 et 32.1, deuxième alinéa, de la loi sur la propriété intellectuelle en Espagne, la reproduction, la distribution et la communication publique, y compris le mode de mise à disposition, de tout ou partie du contenu de ce portail Web pour à des fins commerciales, sur tout support et par tout moyen technique sans autorisation expresse. Tout acte de reproduction totale ou partielle du contenu, sous quelque forme ou support (mécanique, électronique, reprographique ou de tout autre type), ainsi que tout acte de diffusion, communication publique ou distribution, est interdit sans l’autorisation écrite préalable de leurs propriétaires légitimes.

FOCUS Compostela montre les contenus toujours avec l’autorisation de leurs propriétaires et en respectant les exigences exigées avec chacun d’eux conformément à la loi sur la propriété intellectuelle et à travers une documentation expressément délivrée par les parties. Le téléchargement, l’impression, la copie, la distribution ou l’utilisation de matériel par des tiers à des fins commerciales, y compris la publication commerciale ou un gain personnel, est expressément interdit.

Le contenu général du portail est ouvert et soumis à la licence correspondant à chaque matériel présenté. Ils sont disponibles pour un usage personnel, éducatif et non commercial limité. Lors du téléchargement, de l’impression ou de l’utilisation du matériel, s’il est accédé directement à partir du Web ou via d’autres sites ou mécanismes, les utilisateurs comprennent qu’ils limiteront l’utilisation de ce type de fichiers à un usage non commercial, sans violer les droits de propriété de l’une ou l’autre des parties. Les utilisateurs ne peuvent pas supprimer les droits d’auteur, marques de commerce ou autres avis de propriété, y compris les avis de limitation d’information, de crédit et de droit d’auteur. FOCUS Compostela n’est pas responsable de l’utilisation illégitime que des tiers peuvent faire des images et du matériel présentés, et peut faire l’objet d’une plainte et d’une amende pécuniaire pour non-respect des directives énoncées dans ce document.

Pour les citations textuelles, les utilisateurs doivent indiquer l’auteur et la source du matériel utilisé à des fins non commerciales, ainsi que l’URL www.focuscompostela.com.

Toutes les marques et logos liés au projet FOCUS Compostela sont des marques déposées appartenant à Laura Menéndez Sánchez. Aucun contenu du portail ne peut être considéré comme autorisé ou autorisé à être utilisé sans le consentement écrit préalable de FOCUS Compostela ou de toute autre partie dont la marque est visible sur le Web. Les logos et autres images corporatives de FOCUS Compostela sont des marques déposées. La police de caractères de FOCUS Compostela est une gracieuseté de Rubén Rodrigo Vidal Prol (Ipanema Gráfica) sous une licence Creative Commons.

Accès au contenu

L’accès au portail de contenu FOCUS Compostela et l’utilisation qui peut être faite des informations qu’il contient relèvent de la seule responsabilité de l’utilisateur. FOCUS Compostela n’est pas responsable des conséquences, dommages ou préjudices pouvant résulter de l’utilisation de ce site Web ou de son contenu, y compris les données informatiques et l’introduction de virus, à l’exception de toutes les actions résultant de l’application de dispositions légales auxquelles le strict exercice de ses pouvoirs doit être soumis.

FOCUS Compostela ne peut garantir qu’il n’y aura pas d’erreur spécifique dans le contenu de ses pages. S’il y en a, nous apprécions les informations contenues dans l’email info@focuscompostela.com pour prendre les mesures nécessaires, soit en réparant les erreurs dans les plus brefs délais, soit en mettant à jour le contenu grâce aux nouvelles contributions des utilisateurs et entités publiques et privé qui souhaite participer au projet.

Les informations diffusées par ce moyen sont à titre informatif uniquement, FOCUS Compostela se réservant le droit d’éliminer ou de suspendre sa diffusion, en tout ou en partie, et de modifier la structure et le contenu du portail sans préavis, pouvant pour même limiter ou refuser l’accès à ces informations.

Utilisation du portail

La responsabilité de l’utilisation du portail incombe à l’utilisateur. S’il est nécessaire de procéder à tout type d’enregistrement pour accéder à certains contenus du portail, l’utilisateur sera responsable de fournir des informations et des données licites et véridiques. Dans ce processus, l’utilisateur reçoit un mot de passe qu’il devra utiliser avec diligence et confidentialité.

L’utilisateur s’engage à faire un usage approprié du contenu et des services conformément à ce qui est indiqué ci-dessous, à ne pas les utiliser pour: s’engager dans des activités illicites, illégales ou contraires à la bonne foi et à l’ordre public; diffuser du contenu ou de la propagande à caractère raciste, xénophobe, pornographique-illégal, pour la défense du terrorisme ou une atteinte aux droits de l’homme; endommager les systèmes physiques et logiques de FOCUS Compostela, de ses fournisseurs ou de tiers; l’introduction ou la propagation de virus informatiques ou de tout autre système physique ou logique susceptible de causer les dommages susmentionnés; et / ou essayez d’accéder et, le cas échéant, d’utiliser les comptes de messagerie d’autres utilisateurs et de modifier ou de manipuler leurs messages.

FOCUS Compostela se réserve le droit de retirer tous les commentaires et contributions qui violent le respect de la dignité de la personne, qui sont discriminatoires, xénophobes, racistes, pornographiques, qui menacent la jeunesse ou l’enfance, l’ordre ou la sécurité publique ou qui, à son avis , ne conviennent pas à la publication.

Dans tous les cas, FOCUS Compostela ne sera pas responsable des opinions exprimées par les utilisateurs via les forums ou autres outils de participation qui pourraient être développés.

Propre banque d’images

 • L’utilisateur doit demander, préalablement à la reproduction, l’autorisation appropriée des titulaires des droits d’exploitation prévus à l’art. 17 du décret législatif royal 1/1996, du 1er avril, approuvant le texte révisé de la loi sur la propriété intellectuelle.
 • FOCUS Compostela n’est pas responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des reproductions dans Contre la propriété intellectuelle Loi et / ou toute autre disposition légale.
 • Il est interdit: l’utilisation des images à quelque fin que ce soit (pas seulement commerciale ou publicitaire): leur reproduction, distribution ou transformation sans l’autorisation de ses propriétaires légitimes . L’autorisation de reproduction ne confère aucun droit de propriété intellectuelle ou industrielle.
 • Sa reproduction, distribution ou transformation des images du site est interdite sans l’autorisation de son propriétaire légitime: FOCUS Compostela et, comme ordonné, de le propriétaire ou le propriétaire légitime de celui-ci.
 • La cession des droits de reproduction et de publication des images n’est pas exclusive et peut être concédée à des tiers intéressés. Le droit de reproduction ne sera pas accordé lors du paiement.
 • Crédits: Il doit être inclus à côté de l’image: © FOCUS Compostela. S’il ne peut pas être placé à côté de l’image, il doit apparaître en dernier (ou en premier) avec les autres crédits d’image.