Dereitos de imaxe

Durante a realización dos obradoiros de FOCUS Compostela, a organización realizará documentos audiovisuais captando a imaxe dos particpantes e colaboradores/as, tanto en formato vídeo como imaxe estática. O uso destas imaxes limí­tase a fins publicitarios das actividades de FOCUS Compostela nos medios de comunicación que considere oportunos, tanto dixitais coma físicos, cedéndoos o primeiro á organización para a edición, exhibición e posibles accións de promoción, tales como:

a) Páxina web, blogs e canais de vídeo especializado ou cualquer outro soporte online oficial da organización e de terceiros.

b) Publicacións e documentos internos da organización para a elaboración de dossieres e/ou reportaxes para difusión propia.

c) Medios de comunicación (revistas, web, cartelería, folletos publicitarios, spots de televisión e internet, etc) de ámbito local, comarcal ou nacional.

E para que así conste,

Eu, con documento de identidade número e enderezo email