Termos e condicións de actividades presenciais

Actuellement, les visites en personne ne peuvent être effectuées qu’en galicien, en espagnol et en anglais. Nous nous excusons auprès des visiteurs francophones, car nous ne sommes actuellement pas en mesure d’offrir ce service. Désolé pour le dérangement!

Termos e condicións dos servizos presenciais

1. OBXECTO

FOCUS Compostela (en diante a organización) programa unha serie de actividades de divulgación histórica e de creación de imaxe fixa e en movemento inspirados nas galerías audiovisuais existentes da cidade de Compostela, poñendo en relación estes documentos con pasaxes históricas que faciliten a práctica dunha disciplina audiovisual concreta. Preténdese realizar a final de ano un catálogo colectivo e posiblemente outras actividades accesorias relacionadas cos obradoiros, coma concursos e exposicións.

2. FORMATOS

Existen dous tipos de actividades presenciais: roteiros fotográficos e obradoiros audiovisuais.

Os roteiros fotográficos son levados a cabo por unha Guía Oficial de Turismo de Galicia e profesional do sector audiovisual. As visitas conxugan teoría e práctica, historia e fotografía, puidendo variar o peso dunha disciplina ou outra en función dos intereses do grupo. A duración total non rebasará as 2 horas de duración, variando o horario de realización segundo se é quenda de mañá ou de tarde. As visitas poden ser en idioma galego, castelán, inglés ou bilingüe no caso de grupos pequenos.

As actividades monográficas con profesionais da fotografía son levados a cabo nun formato de 5 horas presenciais, variando o horario de realización segundo se é quenda de mañá ou de tarde. As actividaes son eminentemente prácticas e son executadas íntegrametne pola profesional do sector convidada. Os obradoiros poden ser en idioma galego, castelán, inglés ou bilingüe no caso de grupos pequenos e da persoa que imparte o obradoiro.

En calquera dos casos, unha vez cumprido o horario estipulado para as actividades presenciais, a organización dará por rematada a actividade, o que non implica que os participantes estean no seu pleno dereito continuar ca práctica fotográfica/audiovisual levada a cabo, pero xa fóra do amparo do evento. Eximirase á organización de toda responsabilidade fóra do horario pactado nestas bases.

O mínimo de asistentes para realizar calquera dos tipos de actividades presenciais é de 5 persoas. En caso de non acadar dito número, a organización resérvase o dereito de cancelar ou postergar a visita ou o obradoiro en cuestión. Existen ofertas para as reservas en grupo, para rapaces de entre 12 a 17 anos, sendo unha entrada gratuita para os nenos e nenas de menos de 8 anos. Ofrecemos a posibilidade de reservar visitas privadas.

3. RESPONSABILIDADE DA ORGANIZACIÓN

FOCUS Compostela seguirá o protocolo estrictamente elaborado polo Ministerio de Sanidade do Gobernmo de España, así coma as directrices específicas elaboradas en materia de turismo, contando cun certificado promovido pola Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia en conxugación ca Xunta de Galicia e o Centro Superior de Hostelería de Galicia. A organización declara que é de exclusiva responsabilidade do participante o cumprimiento da normativa vixente e das condicións de seguridade esixidas para a exitosa realización das visitas en canto ao referente en seguridade e hixiene.

A actividade realizada a través da web de FOCUS Compostela limítase á divulgación de contidos xenéricos do mundo da fotografía, das artes e da historia e á reserva de entradas dos obradoiros programados de forma virtual.

FOCUS Compostela non se fai responsable de ningún tipo de dano no material técnico utilizado durante a celebración das visitas ou obradoiros, ben sexa durante a celebración das actividades ou nos lugares aos que se acceda, como especialmente á perda ou sustración de materiais ou bens propiedade dos participantes ou terceiras perosas, tanto nestes emprazamentos coma nas zonas de traballo sinaladas para a realización das actividades e/ou de tránsito público. A contratación dun seguro de bens materiais quedará á decisión propia dos/as participantes así como dos/as colaboradores/as, eximindo á organización da responsabilidade ante estes feitos e igualmente de se facer cargo de calquer gasto extra incurrido polos usuarios no transcurrir do evento.

4. ENTRADAS

Os usuarios que reserven as súas entradas a través da web teñen prioridade de asistencia, sendo únicamente válidas para o evento e data indicados no site. FOCUS Compostela conta cun rexistro dos asistentes previa reserva telemática, polo que a pertenza e mostra dunha entrada non válida será doadamente detectable e negarase á persoa a súa participación. De ter interese en asistir a calquer actividade sen reserva previa, terán prioridade as persoas en listaxe de agarda e posteriormente permitirase a adquisición de entradas de forma presencial, achegándose ao lugar e data citados, realizando o pago ao contado.

As solicitudes de entradas recibidas no email do usuario teñen un mero valor informativo. O día do evento entregaranse entradas físicas numeradas aos asistentes previa comprobación dos datos persoais aportados por cada un durante o proceso de reserva na páxina web.

As entradas poderán ser canxeadas para outra data sempre que haxa grupo con reserva activa.

5. PREZO DAS ENTRADAS E FORMAS DE PAGO

Para a adquisición de entradas postas a disposición dos participantes potenciais a través da web, os usuarios deberán pagar un prezo final composto polos seguintes conceptos:

 • Prezo da entrada: Corresponde á contía definida pola organización polo servizo prestado.
 • Impostos: os obradoiros e roteiros levan un IVE repercutido do 21% incluido no prezo de venta ao público.

En cando as formas de pago, existen dúas: pago mediante transferencia bancaria ou pago ao contado.

 • Os usuarios poderán pagar as entradas a través da súa banca electrónica ou física auditorizadas. Unha vez se realice a solicitude de compra na páxina web, o usuario ten 2 días hábiles para facer efectiva a transferencia. Unha vez rexistrados os seus datos básicos de contacto, o usuario fará chegar o xustificante de pago a través do correo info@focuscompostela.com. Esta modalidade de pago ten prioridade fronte a outros usuarios en canto á asistencia ás actividades.

6. CANCELACIÓN OU POSTERGACIÓN DAS ACTIVIDADES

En caso de que por decisión da organización sexa imposible a realización dos obradoiros na data e horario previamente anunciado ao público e se decida cancelalos, os usuarios que xa realizaran o pagamento da entrada poderán solicitar o reembolso do prezo íntegro. A notificación desta decisión farase pública mediante a comunicación directa cos participantes que abonasen a entrada con anterioridade a través dos datos de contacto básicos aportados durante o proceso de reserva.

Tratándose da postergación dos obradoiros para unha nova data e hora, o adquirinte poderá optar por devolver a entrada e solicitar o reembolso do prezo final que pagase por ela, (axustándose aos prazos informados e publicados no presente documento), ou canxeala para a participación doutro dos obradoiros programados, baixo solicitude expresa á organización.

7. REEMBOLSO DE ENTRADAS

En caso de que non se acaden as prazas mínimas para as actividades no tempo prudencial estipulado, a devolución das entradas ós/ás participantes que as abonasen a través da web, recibirán automáticamente a contía pagada mediante transferencia bancaria sen necesidade de solicitalo formalmente, previa notificación.

En caso de que o participante con praza confirmada desistise do desfrute da actividade de maneira unilateral, terá dereito de recibir un importe parcial da súa entrada. Existen uns gastos fixos que non son reembolsables, como aluguer de materiais ou espazos para realizar as actividades. O usuario ten dereito a percibir as contías segundo os seguintes baremos:

 • Se cancela a asistencia con 6 días ou máis de antelación, percibirá o 80% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 5 días de antelación, percibirá o 70% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 4 días de antelación, percibirá o 50% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 3 ou 2 días de antelación, percibirá o 20% do valor total abonado.
 • Se cancela o día previo á celebración do obradoiro ou non acude na data e hora sinalada, non terá dereito a recibir cuantía algunha.

O reembolso da entrada dentro das condicións aceptadas e expostas anteriormente, realizarase mediante o mesmo medio en que foi adquirida (transferencia bancaria ou pago en efectivo). O reembolso da entrada no caso de pago en efectivo convirase cos participantes de forma individual.

No caso de pago por transferencia, realizarase unha vez a organización reciba os datos solicitados anterioremente e farase efectivo no prazo de dous días hábiles.

Calquer solicitude de reembolso farase chegar a través de correo electrónico ou telefónicamente.

8. INTERPRETACIÓN

Mediante esta aceptación, o usuario consinte expresamente en liberar a FOCUS Compostela de calquer responsabilidade derivada da falta cometida polo usuario en canto a calquer lei aplicable á comercialización de entradas. Será responsabilidade do usuario a correcta tramitación do pago das entradas coa entidade bancaria ou sistema de pago que fora da súa elección.

A organización resérvase o dereito de modificar os presentes termos e condicións do servizo en calquer momento. As modificacións comezarán a rexir dende o momento da súa publicación neste sitio web e/ou por correo electrónico aportado polos participantes dos obradoiros e colaboradores.

9. IMAXES PARA CATÁLOGO COLECTIVO E PUBLICIDADE

No referente ás imaxes creadas polos participantes durante a celebración dos obradoiros, a reproducción das mesmas será permitida á organización para a elaboración dun catálogo colectivo, para publicidade tanto para a páxina web, redes sociais e outros medios de comunicación, sempre acreditando a súa autoría e non optando a dereitos de explotación económica de ningunha natureza. Os dereitos de propiedade intelectual das imaxes serán sempre dos seus autores, excepto se deciden facer uso da lizenzas de copyleft ou creative commons, coas que permiten a terceiros facer uso delas segundo as directrices de cada licenza. Para o álbum colectivo, pedirase aos/ás participantes que fagan chegar as imaxes seleccionadas en calidade total ao enderezo electrónico facilitado para tal fin.

Igualmente, o uso das imaxes dos propios asistentes virá determinada segundo a acpetación ou non da cesión de dereitos de imaxe validada a través do formulario correspondente.

10. CONTACTO

Calquera tipo de consulta e/ou reclamo deberá ser enviada ao enderezo electrónico info@focuscompostela.com ou mediante a cumprimentación do formulario de contacto habilitado na páxina web.

Términos y condiciones de los servicios presenciais

1. OBJETO

FOCUS Compostela (en adelante la organización ) programa una serie de actividades de difusión histórica y creación de imágenes fijas y en movimiento inspiradas en las galerías audiovisuales existentes de la ciudad de Compostela, relacionando estos documentos con pasajes históricos que facilitan la práctica de una disciplina audiovisual específica. Un catálogo colectivo y posiblemente otras actividades complementarias relacionadas con los talleres, como concursos y exposiciones, están previstas para finales de año.

2. FORMATOS

Hay dos tipos de actividades presenciales: recorridos fotográficos y talleres audiovisuales.

Los itinerarios fotográficos los realiza una Guía Oficial de Turismo de Galicia y profesional del sector audiovisual. Las visitas combinan teoría y práctica, historia y fotografía, pudiendo variar el peso de una disciplina u otra en función de los intereses del grupo. La duración total no superará las 2 horas, variando el horario según sea turno de mañana o tarde. Las visitas pueden ser en gallego, español, inglés o bilingüe en el caso de grupos reducidos.

Las actividades monográficas con profesionales de la fotografía se realizan en un formato de 5 horas presenciales, variando el horario en función de si es turno de mañana o tarde. Las actividades son eminentemente prácticas y son realizadas íntegramente por el profesional del sector invitado. Los talleres pueden ser en gallego, español, inglés o bilingües en el caso de grupos reducidos y la persona que imparte el taller.

En cualquier caso, una vez finalizado el horario estipulado para las actividades presenciales, la organización dará por finalizada la actividad, lo que no implica que los participantes tengan pleno derecho a continuar con la práctica fotográfica/auidiovisual propuesta, pero ya fuera del amparo del evento. La organización quedará eximida de toda responsabilidad fuera del horario pactado en estas bases.

El número mínimo de asistentes para realizar cualquiera de los tipos de actividades presenciales es de 5 personas. En caso de no llegar a este número, la organización se reserva el derecho de cancelar o aplazar la visita o taller en cuestión. Hay ofertas para reservas de grupo, para chicos entre 12 y 17 años, con entrada gratuita para chicos y chicas menores de 8 años. Ofrecemos la posibilidad de reservar visitas privadas.

3. RESPONSABILIDAD ORGANIZACIONAL

FOCUS Compostela seguirá el protocolo estrictamente elaborado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, así como las directrices específicas elaboradas en materia de turismo, contando con un certificado promovido por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia en consonancia con el Centro Superior de Hostelería de la Xunta de Galicia. La organización declara que es responsabilidad exclusiva del participante cumplir con la normativa vigente y las condiciones de seguridad exigidas para la realización satisfactoria de las visitas en materia de seguridad e higiene.

La actividad que se realiza a través de la web de FOCUS Compostela se limita a la difusión de contenidos genéricos del mundo de la fotografía, las artes y la historia y la reserva de entradas para las actividades programadas de forma virtual.

FOCUS Compostela no se hace responsable de los daños en los equipos técnicos utilizados durante las visitas o talleres, ya sea durante la realización de las actividades o en los lugares a los que se acceda, como especialmente la pérdida o robo de materiales o bienes en propiedad de los participantes o de terceros, tanto en estos lugares como en las áreas de trabajo indicadas para la realización de las actividades y / o tráfico público. La contratación de un seguro de bienes materiales será a decisión propia de los participantes así como de los colaboradores, eximiendo a la organización de la responsabilidad ante estos hechos y también para hacerse cargo de cualquier gasto extra en que incurran los usuarios en el transcurso del evento.

4. ENTRADAS

Los usuarios que reserven sus entradas a través de la web tienen prioridad de asistencia, siendo válidas solo para el evento y fecha indicados en la web. FOCUS Compostela tiene un registro de asistentes al realizar la reserva en línea, por lo que la muestra de una entrada no válido será fácilmente detectable y se le negará la participación a la persona. Si está interesado en asistir a alguna actividad sin reserva previa, se le dará prioridad a las personas en lista de espera y luego se le permitirá comprar las entradas en persona, acercándose al lugar y fecha mencionados, realizando el pago en efectivo.

Las solicitudes de participación recibidas en el correo electrónico del usuario son solo para fines informativos. El día del evento se entregarán a los asistentes entradas físicas numeradas tras comprobar los datos personales facilitados por cada uno durante el proceso de reserva en la web.

Las entradas se pueden canjear por otra fecha siempre que haya un grupo con una reserva activa.

5. PRECIO DE LA ENTRADA Y FORMAS DE PAGO

Para la compra de entradas puestas a disposición de los potenciales participantes a través de la web, los usuarios deberán abonar un precio final consistente en los siguientes conceptos:

 • Precio de la entrada: Corresponde al monto definido por la organización por el servicio prestado.
 • Impuestos: Los talleres e itinerarios tienen un IVA del 21% incluido en el precio minorista.

Cuando se trata de formas de pago, hay dos: pago mediante transferencia bancaria o pago en efectivo .

 • Los usuarios podrán pagar las entradas a través de su banca electrónica o física autorizada. Una vez realizada la solicitud de compra en el sitio web, el usuario dispone de 2 días hábiles para hacer efectiva la transferencia. Una vez registrados sus datos básicos de contacto, el usuario enviará el comprobante de pago por correo electrónico info@focuscompostela.com . Este método de pago tiene prioridad sobre otros usuarios en cuanto a asistencia a las actividades.

6. CANCELACIÓN O POSTERGACIÓN DE ACTIVIDADES

En el caso de que la decisión de la organización imposibilite la realización de los talleres en la fecha y hora previamente anunciada al público y se decida cancelarlos, los usuarios que ya hayan abonado la entrada podrán solicitar la devolución de la totalidad precio. La notificación de esta decisión se hará pública mediante comunicación directa con los participantes que hayan pagado la entrada por adelantado a través de los datos de contacto básicos proporcionados durante el proceso de reserva.

En el caso de posponer los talleres a una nueva fecha y hora, el comprador podrá optar por devolver la entrada y solicitar la devolución del precio final abonado por la misma, (de acuerdo con los plazos informados y publicados en este documento), o canjearlo por la participación de otro de los talleres programados, previa solicitud expresa a la organización.

7. REEMBOLSO DEL BOLETO

En el caso de que no se alcancen las plazas mínimas para las actividades dentro del tiempo prudencial estipulado, la devolución de las entradas a los participantes que las pagaron a través de la web, recibirá automáticamente el importe abonado mediante transferencia bancaria sin solicitar formalmente, previo aviso.

En el caso de que el participante con plaza confirmada desista del disfrute de la actividad unilateralmente, tendrá derecho a percibir un importe parcial de su entrada. Hay gastos fijos que no son reembolsables, como el alquiler de materiales o espacios para realizar las actividades. El usuario tiene derecho a recibir los importes según las siguientes escalas:

 • Si cancela la asistencia con 6 días o más de anticipación, recibirá el 80% del monto total pagado.
 • Si cancela la asistencia con 5 días de anticipación, recibirá el 70% del valor total pagado.
 • Si cancela la asistencia con 4 días de anticipación, recibirá el 50% del valor total pagado.
 • Si cancela la asistencia con 3 o 2 días de anticipación, recibirá el 20% del monto total pagado.
 • Si cancela el día anterior al taller o no asiste en la fecha y hora indicadas, no tendrá derecho a recibir ningún monto.

El reembolso del billete dentro de las condiciones aceptadas y expuestas anteriormente se realizará por el mismo medio en el que fue comprado (transferencia bancaria o pago en efectivo). El reembolso de la entrada en caso de pago en efectivo se acordará con los participantes de forma individual.

En el caso de pago por transferencia, se realizará una vez que la organización reciba los datos solicitados previamente y se hará efectivo en dos días hábiles.

Cualquier solicitud de reembolso se enviará por correo electrónico o por teléfono.

8. INTERPRETACIÓN

Mediante esta aceptación, el usuario se compromete expresamente a liberar a FOCUS Compostela de cualquier responsabilidad derivada de la infracción cometida por el usuario con respecto a cualquier ley aplicable a la comercialización de entradas. Será responsabilidad del usuario tramitar adecuadamente el pago de las entradas con el banco o sistema de pago de su elección.

La organización se reserva el derecho de cambiar estos términos y condiciones de servicio en cualquier momento. Los cambios entrarán en vigor desde el momento de su publicación en este sitio web y / o por correo electrónico proporcionado por los participantes de los talleres y colaboradores.

9. IMÁGENES PARA CATÁLOGO COLECTIVO Y PUBLICIDAD

En cuanto a las imágenes creadas por los participantes durante la celebración de los talleres, se permitirá a la organización la reproducción de las mismas para la elaboración de un catálogo colectivo, para publicidad tanto para la página Web, redes sociales y otros medios de comunicación, acreditando siempre la autoría del mismo y no optando por derechos de explotación económica de cualquier naturaleza. Los derechos de propiedad intelectual de las imágenes pertenecerán siempre a sus autores, salvo que decidan hacer uso de las licencias de copyleft o creative commons, con las que permiten a terceros hacer uso de las mismas según las directrices de cada licencia. Para el álbum colectivo, se pedirá a los participantes que envíen las imágenes seleccionadas en total calidad a la dirección de correo electrónico proporcionada a tal efecto.

Asimismo, el uso de las imágenes de los propios asistentes se determinará en función de la aceptación o no de la cesión de derechos de imagen validados a través de la formulario correspondiente .

10. CONTACTO

Cualquier consulta y / o queja debe enviarse a la dirección de correo electrónico info@focuscompostela.com o llenando el formulario contacto habilitado en el sitio web.

Terms and contitions regarding face-to-face services

1. OBJECT

FOCUS Compostela (hereinafter the organization ) programs a series of historical dissemination activities and the creation of still and moving images inspired by the existing audiovisual galleries of the city de Compostela, relating these documents to historical passages that facilitate the practice of a specific audiovisual discipline. A collective catalog and possibly other complementary activities related to the workshops, such as contests and exhibitions , are planned for the end of the year.

2. FORMATS

There are two types of face-to-face activities: photographic tours and audiovisual workshops.

The photographic itineraries are carried out by an Official Tourism Guide of Galicia and a professional in the audiovisual sector. The visits combine theory and practice, history and photography, and the weight of one discipline or another can vary depending on the interests of the group. The total duration will not exceed 2 hours, varying the schedule depending on the morning or afternoon shift. Visits can be in Galician, Spanish, English or bilingual in the case of small groups.

The monographic activities with photography professionals are carried out in a format of 5 contact hours, varying the time depending on whether it is a morning or afternoon shift. The activities are eminently practical and are carried out entirely by the professional of the invited sector. The workshops can be in Galician, Spanish, English or bilingual in the case of small groups and the person who gives the workshop.

In any case, once the stipulated schedule for face-to-face activities has ended, the organization will consider the activity ended , which does not imply that participants have full rights to continue with the proposed photographic / audiovisual practice, but already outside the scope of the event. The organization will be exempt from all responsibility outside the hours agreed in these bases.

The minimum number of attendees to carry out any of the types of face-to-face activities is 5 people. If this number is not reached, the organization reserves the right to cancel or postpone the visit or workshop in question. There are offers for group reservations, for boys between 12 and 17 years old, with free entry for boys and girls under 8 years old. We offer the possibility of booking private visits.

3. ORGANIZATIONAL RESPONSIBILITY

FOCUS Compostela will follow the protocol strictly elaborated by the Ministry of Health of the Government of Spain, as well as the specific guidelines elaborated in the matter of tourism, counting on a certificate promoted by the Professional Association of Tourist Guides of Galicia in line with the Superior Hospitality Center of the Xunta de Galicia. The organization declares that it is the sole responsibility of the participant to comply with current regulations and the security conditions required for the satisfactory performance of visits in terms of safety and hygiene.

The activity carried out through the FOCUS Compostela website is limited to the dissemination of generic content from the world of photography, the arts and history and the reservation of tickets for the activities programmed virtually.

FOCUS Compostela is not responsible for damage to technical equipment used during visits or workshops, either during activities or in the places accessed, such as the loss or theft of materials or goods owned by the participants or third parties, both in these places and in the work areas indicated for carrying out activities and / or public traffic. The contracting of material goods insurance will be at the discretion of the participants as well as the collaborators, exempting the organization from responsibility for these events and also to take care of any extra expenses incurred by users during the event .

4. TICKETS

Users who reserve their tickets through the web have priority attendance, being valid only for the event and date indicated on the web. FOCUS Compostela has an attendee registry when booking online, so the sample of an invalid ticket will be easily detectable and the person will be denied participation. If you are interested in attending to any activity without prior reservation, priority will be given to people on the waiting list and then you will be allowed to buy tickets in person, approaching the place and date mentioned, making the payment in cash.

Participation requests received in user email are for informational purposes only. On the day of the event, numbered physical tickets will be given to attendees after checking the personal data provided by each one during the booking process on the web.

Tickets can be exchanged for another date as long as there is a group with an active reservation.

5. TICKET PRICE AND PAYMENT METHODS

For the purchase of tickets made available to potential participants through the web, users must pay a final price consisting of the following concepts:

 • Ticket price: Corresponds to the amount defined by the organization for the service provided.
 • Taxes: The workshops and itineraries have a VAT of 21% included in the retail price.

When it comes to payment methods, there are two: payment by bank transfer or cash payment .

 • Users will be able to pay for tickets through their authorized electronic or physical bank. Once the purchase request has been made on the website, the user has 2 business days to make the transfer effective. Once their basic contact details have been registered, the user will send the proof of payment by email info@focuscompostela.com . This payment method has priority over other users in terms of attendance at activities.

6. CANCELLATION OR POSTPONEMENT OF ACTIVITIES

In the event that the decision of the organization makes it impossible to carry out the workshops on the date and time previously announced to the public and it is decided to cancel them, users who have already paid the ticket may request a refund of the full price. Notification of this decision will be made public by direct communication with the participants who have paid the entrance in advance through the basic contact information provided during the reservation process.

In the case of postponing the workshops to a new date and time, the buyer may choose to return the ticket and request a refund of the final price paid for it, (in accordance with the deadlines reported and published in this document) , or exchange it for the participation of another of the programmed workshops, upon express request to the organization.

7. TICKET REFUND

In the event that the minimum places for the activities are not reached within the stipulated reasonable time, the return of the tickets to the participants who paid for them through the web, will receive automatically the amount paid by bank transfer without formal request, prior notice.

In the event that the participant with a confirmed place unilaterally withdraws from enjoying the activity, they will be entitled to receive a partial amount of their entry. There are fixed expenses that are not reimbursable, such as the rental of materials or spaces to carry out the activities. The user has the right to receive the amounts according to the following scales:

 • If you cancel the assistance 6 days or more in advance, you will receive 80% of the total amount paid.
 • If you cancel the assistance 5 days in advance, you will receive 70% of the value total paid.
 • If you cancel the assistance 4 days in advance, you will receive 50% of the total amount paid.
 • If you cancel the assistance 3 or 2 days in advance, you will receive the 20% of the total amount paid.
 • If you cancel the day before the workshop or do not attend on the date and time indicated, you will not be entitled to receive any amount.

The refund of the ticket within the conditions accepted and set out above will be made by the same means in which it was purchased (bank transfer or cash payment). The refund of the ticket in case of payment in cash will be agreed with the participants individually.

In the case of payment by transfer, it will be done once the organization receives the data previously requested and it will be effective in two business days.

Any refund request will be sent by email or phone.

8. INTERPRETATION

By means of this acceptance, the user expressly agrees to release FOCUS Compostela from any responsibility derived from the infringement committed by the user with respect to any law applicable to the commercialization of tickets. It will be the responsibility of the user to properly process the payment of the tickets with the bank or payment system of their choice.

The organization reserves the right to change these terms and conditions of service at any time. The changes will be effective from the moment of their publication on this website and / or by email provided by workshop participants and collaborators.

9. IMAGES FOR COLLECTIVE CATALOG AND ADVERTISING

As for the images created by the participants during the workshops, the organization will be allowed to reproduce them for the preparation of a collective catalog, for advertising both for the website, social networks and other media of communication, always proving the authorship of the same and not opting for economic exploitation rights of any nature. The intellectual property rights of the images will always belong to their authors, unless they decide to use copyleft or creative commons licenses, which allow third parties to use them according to the guidelines of each license. For the collective album, participants will be asked to send the selected images in full quality to the email address provided for this purpose.

Likewise, the use of the images of the attendees themselves will be determined based on the acceptance or not of the transfer of image rights validated through the corresponding form .

10. CONTACT

Any query and / or complaint should be sent to the email address info@focuscompostela.com or by filling out the form contact enabled on the website.