Termos e condicións

1. OBXECTO

FOCUS Compostela (en diante a organización) programa unha serie de actividades de divulgación histórica e de creación de imaxe fixa e en movemento inspirados nas galerías audiovisuais existentes da cidade de Compostela, poñendo en relación estes documentos con pasaxes históricas que faciliten a práctica dunha disciplina audiovisual concreta. Preténdese realizar a final de ano un catálogo colectivo e posiblemente outras actividades accesorias relacionadas cos obradoiros, coma concursos e exposicións.

Os roteiros fotográficos son levados a cabo por unha Guía Oficial de Turismo de Galicia e profesional do sector audiovisual. as visitas conxugan teoría e práctica, podendo variar o peso dunha disciplina ou outra en función dos intereses do grupo. As visitas poden ser en idioma galego, castelán, inglés ou bilingüe no caso de grupos pequenos.

O mínimo de asistentes para realizar a actividade é de 5 persoas. En caso de non acadar dito número, a organización resérvase o dereito de cancelar ou postergar o obradoiro en cuestión. Existen ofertas para as reservas en grupo, para rapaces de entre 12 a 17 anos, sendo unha entrada gratuita para os nenos e nenas de menos de 8 anos. Ofrecemos a posibilidade de reservar visitas privadas.

As visitas non rebasarán as 2 horas de duración presenciais, (variando o horario de realización segundo se é quenda de mañá ou de tarde). Unha vez cumprido o horario presencial estipulado, a organización dará por rematada a actividade, o que non implica que os participantes estean no seu pleno dereito continuar ca práctica fotográfica/audiovisual levada a cabo, pero xa fóra do amparo do evento programado. Eximirase á organización de toda responsabilidade fóra do horario pactado nestas bases.

2. FORMATO

As visitas non rebasarán as 2 horas de duración presenciais, (variando o horario de realización segundo se é quenda de mañá ou de tarde). Unha vez cumprido o horario presencial estipulado, a organización dará por rematada a actividade, o que non implica que os participantes estean no seu pleno dereito continuar ca práctica fotográfica/audiovisual levada a cabo, pero xa fóra do amparo do evento programado. Eximirase á organización de toda responsabilidade fóra do horario pactado nestas bases.

3. RESPONSABILIDADE DA ORGANIZACIÓN

A actividade realizada a través da web de FOCUS Compostela limítase á reserva de entradas dos obradoiros programados de forma virtual. A prestación do servizo de visitas guiadas lévase a cabo pola profesional en cuestión, quen contextualizará os espazos a percorrer e poderá asistir técnicamente aos usuarios que precisen de consello en materia fotográfica.

FOCUS Compostela seguirá o protocolo estrictamente elaborado polo Ministerio de Sanidade do Gobernmo de España, así coma as directrices específicas elaboradas en materia de turismo, contando cun certificado promovido pola Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia en conxugación ca Xunta de Galicia e o Centro Superior de Hostelería de Galicia. A organización declara que é de exclusiva responsabilidade do participante o cumprimiento da normativa vixente e das condicións de seguridade esixidas para a exitosa realización das visitas en canto ao referente en seguridade e hixiene.

No caso de que os asistentes ás visitas provoquen danos en eximirase á organización de toda responsabilidade a este respecto.

FOCUS Compostela non se fai responsable de ningún tipo de dano no material técnico utilizado durante a celebración das visitas, ben sexa durante o roteiro ou nos lugares aos que se acceda, como especialmente á perda ou sustración dos mesmos tanto nestes emprazamentos coma nas zonas de traballo sinaladas para a realización do obradoiro de tránsito público. A contratación dun seguro de bens materiais quedará á decisión propia dos/as participantes así como dos/as colaboradores/as, eximindo á organización da responsabilidade ante estes feitos e igualmente de se facer cargo de calquer gasto extra incurrido polos usuarios no transcurrir do evento.

4. ENTRADAS

A participación nos obradoiros é prioritaria para os usuarios cando as entradas resérvanse a través da web, e son válidas únicamente para o evento e data indicados no site. FOCUS Compostela conta cun rexistro dos asistentes previa reserva telemática, polo que a pertenza e mostra dunha entrada non válida será doadamente detectable e negarase á persoa a súa participación. De ter interese en asistir a calquer actividade sen reserva previa, terán prioridade as persoas en listaxe de agarda e posteriormente permitirase a adquisición de entradas de forma presencial, achegándose ao lugar e data citados, realizando o pago ao contado.

As solicitudes de entradas recibidas no email do usuario teñen un mero valor informativo. O día do evento entregaranse entradas físicas numeradas aos asistentes previa comprobación dos datos persoais aportados por cada un durante o proceso de reserva na páxina web.

As entradas poderán ser canxeadas para outra data sempre que haxa grupo con reserva activa.

5. PREZO DAS ENTRADAS E FORMAS DE PAGO

Para a adquisición de entradas postas a disposición dos participantes potenciais a través da web, os usuarios deberán pagar un prezo final composto polos seguintes conceptos:

 • Prezo da entrada: Corresponde á contía definida pola organización polo servizo prestado.
 • Impostos: os obradoiros levan un IVA repercutido do 21% incluido no prezo de venta ao público.

En cando as formas de pago, existen dúas: pago mediante transferencia bancaria ou pago ao contado.

 • Os usuarios poderán pagar as entradas a través da súa banca electrónica ou física auditorizadas. Unha vez se realice a solicitude de compra na páxina web, o usuario ten 2 días hábiles para facer efectiva a transferencia. Unha vez rexistrados os seus datos básicos de contacto, o usuario fará chegar o xustificante de pago a través do correo info@focuscompostela.com. Esta modalidade de pago ten prioridade fronte a outros usuarios en canto á asistencia aos obradoiros.

6. CANCELACIÓN OU POSTERGACIÓN DOS OBRADOIROS

En caso de que por decisión da organización sexa imposible a realización dos obradoiros na data e horario previamente anunciado ao público e se decida cancelalos, os usuarios que xa realizaran o pagamento da entrada poderán solicitar o reembolso do prezo íntegro. A notificación desta decisión farase pública mediante a comunicación directa cos participantes que abonasen a entrada con anterioridade a través dos datos de contacto básicos aportados durante o proceso de reserva.

Tratándose da postergación dos obradoiros para unha nova data e hora, o adquirinte poderá optar por devolver a entrada e solicitar o reembolso do prezo final que pagase por ela, (axustándose aos prazos informados e publicados no presente documento), ou canxeala para a participación doutro dos obradoiros programados, baixo solicitude expresa á organización.

7. REEMBOLSO DE ENTRADAS

En caso de que non se acaden as prazas mínimas para as actividades no tempo prudencial estipulado, a devolución das entradas ós/ás participantes que as abonasen a través da web, recibirán automáticamente a contía pagada mediante transferencia bancaria sen necesidade de solicitalo formalmente, previa notificación.

En caso de que o participante con praza confirmada desistise do desfrute da actividade de maneira unilateral, terá dereito de recibir un importe parcial da súa entrada. Existen uns gastos fixos que non son reembolsables, como aluguer de materiais para realizar as actividades. O usuario ten dereito a percibir as contías egundo os seguintes baremos:

 • Se cancela a asistencia con 6 dí­as ou máis de antelación, percibirá o 80% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 5 dí­as de antelación, percibirá o 70% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 4 dí­as de antelación, percibirá o 50% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 3 ou 2 dí­as de antelación, percibirá o 20% do valor total abonado.
 • Se cancela o dí­a previo á celebración do obradoiro ou non acude na data e hora sinalada, non terá dereito a recibir cuantí­a algunha.

O reembolso da entrada dentro das condicións aceptadas e expostas anteriormente, realizarase mediante o mesmo medio en que foi adquirida (transferencia bancaria ou pago en efectivo). O reembolso da entrada no caso de pago en efectivo convirase cos participantes de forma individual.

No caso de pago por transferencia, realizarase unha vez a organización reciba os datos solicitados anterioremente e farase efectivo no prazo de dous días hábiles.

Calquer solicitude de reembolso farase chegar a través de correo electrónico ou telefónicamente.

8. INTERPRETACIÓN

Mediante esta aceptación, o usuario consinte expresamente en liberar a FOCUS Compostela de calquer responsabilidade derivada da falta cometida polo usuario en canto a calquer lei aplicable á comercialización de entradas. Será responsabilidade do usuario a correcta tramitación do pago das entradas coa entidade bancaria ou sistema de pago que fora da súa elección.

A organización resérvase o dereito de modificar os presentes termos e condicións do servizo en calquer momento. As modificacións comezarán a rexir dende o momento da súa publicación neste sitio web e/ou por correo electrónico aportado polos participantes dos obradoiros e colaboradores.

9. IMAXES PARA CATÁLOGO COLECTIVO E PUBLICIDADE

No referente ás imaxes creadas polos participantes durante a celebración dos obradoiros, a reproducción das mesmas será permitida á organización para a elaboración dun catálogo colectivo, para publicidade tanto para a páxina web, redes sociais e outros medios de comunicación, sempre acreditando a súa autorí­a e non optando a dereitos de explotación económica de ningunha natureza. Os dereitos de propiedade intelectual das imaxes serán sempre dos seus autores, excepto se deciden facer uso da lizenzas de copyleft ou creative commons, coas que permiten a terceiros facer uso delas sen ningunha restricción. Para o álbum colectivo, pedirase aos/ás participantes que fagan chegar as imaxes seleccionadas en calidade total ao enderezo electrónico facilitado para tal fin.

Igualmente, o uso das imaxes dos propios asistentes virá determinada segundo a acpetación ou non da cesión de dereitos de imaxe validada a través do formulario correspondente.

10. CONTACTO 

Calquer tipo de consulta e/ou reclamo deberá ser enviada ao enderezo electrónico info@focuscompostela.com ou mediante a cumprimentación do formulario de contacto habilitado na páxina web.

1. OBXECTO

FOCUS Compostela (en diante a organización) programa unha serie de actividades de divulgación histórica e de creación de imaxe fixa e en movemento inspirados nas galerías audiovisuais existentes da cidade de Compostela, poñendo en relación estes documentos con pasaxes históricas que faciliten a práctica dunha disciplina audiovisual concreta. Preténdese realizar a final de ano un catálogo colectivo e posiblemente outras actividades accesorias relacionadas cos obradoiros, coma concursos e exposicións.

Os roteiros fotográficos son levados a cabo por unha Guía Oficial de Turismo de Galicia e profesional do sector audiovisual. as visitas conxugan teoría e práctica, podendo variar o peso dunha disciplina ou outra en función dos intereses do grupo. As visitas poden ser en idioma galego, castelán, inglés ou bilingüe no caso de grupos pequenos.

O mínimo de asistentes para realizar a actividade é de 5 persoas. En caso de non acadar dito número, a organización resérvase o dereito de cancelar ou postergar o obradoiro en cuestión. Existen ofertas para as reservas en grupo, para rapaces de entre 12 a 17 anos, sendo unha entrada gratuita para os nenos e nenas de menos de 8 anos. Ofrecemos a posibilidade de reservar visitas privadas.

As visitas non rebasarán as 2 horas de duración presenciais, (variando o horario de realización segundo se é quenda de mañá ou de tarde). Unha vez cumprido o horario presencial estipulado, a organización dará por rematada a actividade, o que non implica que os participantes estean no seu pleno dereito continuar ca práctica fotográfica/audiovisual levada a cabo, pero xa fóra do amparo do evento programado. Eximirase á organización de toda responsabilidade fóra do horario pactado nestas bases.

2. FORMATO

As visitas non rebasarán as 2 horas de duración presenciais, (variando o horario de realización segundo se é quenda de mañá ou de tarde). Unha vez cumprido o horario presencial estipulado, a organización dará por rematada a actividade, o que non implica que os participantes estean no seu pleno dereito continuar ca práctica fotográfica/audiovisual levada a cabo, pero xa fóra do amparo do evento programado. Eximirase á organización de toda responsabilidade fóra do horario pactado nestas bases.

3. RESPONSABILIDADE DA ORGANIZACIÓN

A actividade realizada a través da web de FOCUS Compostela limítase á reserva de entradas dos obradoiros programados de forma virtual. A prestación do servizo de visitas guiadas lévase a cabo pola profesional en cuestión, quen contextualizará os espazos a percorrer e poderá asistir técnicamente aos usuarios que precisen de consello en materia fotográfica.

FOCUS Compostela seguirá o protocolo estrictamente elaborado polo Ministerio de Sanidade do Gobernmo de España, así coma as directrices específicas elaboradas en materia de turismo, contando cun certificado promovido pola Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia en conxugación ca Xunta de Galicia e o Centro Superior de Hostelería de Galicia. A organización declara que é de exclusiva responsabilidade do participante o cumprimiento da normativa vixente e das condicións de seguridade esixidas para a exitosa realización das visitas en canto ao referente en seguridade e hixiene.

No caso de que os asistentes ás visitas provoquen danos en eximirase á organización de toda responsabilidade a este respecto.

FOCUS Compostela non se fai responsable de ningún tipo de dano no material técnico utilizado durante a celebración das visitas, ben sexa durante o roteiro ou nos lugares aos que se acceda, como especialmente á perda ou sustración dos mesmos tanto nestes emprazamentos coma nas zonas de traballo sinaladas para a realización do obradoiro de tránsito público. A contratación dun seguro de bens materiais quedará á decisión propia dos/as participantes así como dos/as colaboradores/as, eximindo á organización da responsabilidade ante estes feitos e igualmente de se facer cargo de calquer gasto extra incurrido polos usuarios no transcurrir do evento.

4. ENTRADAS

A participación nos obradoiros é prioritaria para os usuarios cando as entradas resérvanse a través da web, e son válidas únicamente para o evento e data indicados no site. FOCUS Compostela conta cun rexistro dos asistentes previa reserva telemática, polo que a pertenza e mostra dunha entrada non válida será doadamente detectable e negarase á persoa a súa participación. De ter interese en asistir a calquer actividade sen reserva previa, terán prioridade as persoas en listaxe de agarda e posteriormente permitirase a adquisición de entradas de forma presencial, achegándose ao lugar e data citados, realizando o pago ao contado.

As solicitudes de entradas recibidas no email do usuario teñen un mero valor informativo. O día do evento entregaranse entradas físicas numeradas aos asistentes previa comprobación dos datos persoais aportados por cada un durante o proceso de reserva na páxina web.

As entradas poderán ser canxeadas para outra data sempre que haxa grupo con reserva activa.

5. PREZO DAS ENTRADAS E FORMAS DE PAGO

Para a adquisición de entradas postas a disposición dos participantes potenciais a través da web, os usuarios deberán pagar un prezo final composto polos seguintes conceptos:

 • Prezo da entrada: Corresponde á contía definida pola organización polo servizo prestado.
 • Impostos: os obradoiros levan un IVA repercutido do 21% incluido no prezo de venta ao público.

En cando as formas de pago, existen dúas: pago mediante transferencia bancaria ou pago ao contado.

 • Os usuarios poderán pagar as entradas a través da súa banca electrónica ou física auditorizadas. Unha vez se realice a solicitude de compra na páxina web, o usuario ten 2 días hábiles para facer efectiva a transferencia. Unha vez rexistrados os seus datos básicos de contacto, o usuario fará chegar o xustificante de pago a través do correo info@focuscompostela.com. Esta modalidade de pago ten prioridade fronte a outros usuarios en canto á asistencia aos obradoiros.

6. CANCELACIÓN OU POSTERGACIÓN DOS OBRADOIROS

En caso de que por decisión da organización sexa imposible a realización dos obradoiros na data e horario previamente anunciado ao público e se decida cancelalos, os usuarios que xa realizaran o pagamento da entrada poderán solicitar o reembolso do prezo íntegro. A notificación desta decisión farase pública mediante a comunicación directa cos participantes que abonasen a entrada con anterioridade a través dos datos de contacto básicos aportados durante o proceso de reserva.

Tratándose da postergación dos obradoiros para unha nova data e hora, o adquirinte poderá optar por devolver a entrada e solicitar o reembolso do prezo final que pagase por ela, (axustándose aos prazos informados e publicados no presente documento), ou canxeala para a participación doutro dos obradoiros programados, baixo solicitude expresa á organización.

7. REEMBOLSO DE ENTRADAS

En caso de que non se acaden as prazas mínimas para as actividades no tempo prudencial estipulado, a devolución das entradas ós/ás participantes que as abonasen a través da web, recibirán automáticamente a contía pagada mediante transferencia bancaria sen necesidade de solicitalo formalmente, previa notificación.

En caso de que o participante con praza confirmada desistise do desfrute da actividade de maneira unilateral, terá dereito de recibir un importe parcial da súa entrada. Existen uns gastos fixos que non son reembolsables, como aluguer de materiais para realizar as actividades. O usuario ten dereito a percibir as contías egundo os seguintes baremos:

 • Se cancela a asistencia con 6 dí­as ou máis de antelación, percibirá o 80% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 5 dí­as de antelación, percibirá o 70% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 4 dí­as de antelación, percibirá o 50% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 3 ou 2 dí­as de antelación, percibirá o 20% do valor total abonado.
 • Se cancela o dí­a previo á celebración do obradoiro ou non acude na data e hora sinalada, non terá dereito a recibir cuantí­a algunha.

O reembolso da entrada dentro das condicións aceptadas e expostas anteriormente, realizarase mediante o mesmo medio en que foi adquirida (transferencia bancaria ou pago en efectivo). O reembolso da entrada no caso de pago en efectivo convirase cos participantes de forma individual.

No caso de pago por transferencia, realizarase unha vez a organización reciba os datos solicitados anterioremente e farase efectivo no prazo de dous días hábiles.

Calquer solicitude de reembolso farase chegar a través de correo electrónico ou telefónicamente.

8. INTERPRETACIÓN

Mediante esta aceptación, o usuario consinte expresamente en liberar a FOCUS Compostela de calquer responsabilidade derivada da falta cometida polo usuario en canto a calquer lei aplicable á comercialización de entradas. Será responsabilidade do usuario a correcta tramitación do pago das entradas coa entidade bancaria ou sistema de pago que fora da súa elección.

A organización resérvase o dereito de modificar os presentes termos e condicións do servizo en calquer momento. As modificacións comezarán a rexir dende o momento da súa publicación neste sitio web e/ou por correo electrónico aportado polos participantes dos obradoiros e colaboradores.

9. IMAXES PARA CATÁLOGO COLECTIVO E PUBLICIDADE

No referente ás imaxes creadas polos participantes durante a celebración dos obradoiros, a reproducción das mesmas será permitida á organización para a elaboración dun catálogo colectivo, para publicidade tanto para a páxina web, redes sociais e outros medios de comunicación, sempre acreditando a súa autorí­a e non optando a dereitos de explotación económica de ningunha natureza. Os dereitos de propiedade intelectual das imaxes serán sempre dos seus autores, excepto se deciden facer uso da lizenzas de copyleft ou creative commons, coas que permiten a terceiros facer uso delas sen ningunha restricción. Para o álbum colectivo, pedirase aos/ás participantes que fagan chegar as imaxes seleccionadas en calidade total ao enderezo electrónico facilitado para tal fin.

Igualmente, o uso das imaxes dos propios asistentes virá determinada segundo a acpetación ou non da cesión de dereitos de imaxe validada a través do formulario correspondente.

10. CONTACTO 

Calquer tipo de consulta e/ou reclamo deberá ser enviada ao enderezo electrónico info@focuscompostela.com ou mediante a cumprimentación do formulario de contacto habilitado na páxina web.

1. OBXECTO

FOCUS Compostela (en diante a organización) programa unha serie de actividades de divulgación histórica e de creación de imaxe fixa e en movemento inspirados nas galerías audiovisuais existentes da cidade de Compostela, poñendo en relación estes documentos con pasaxes históricas que faciliten a práctica dunha disciplina audiovisual concreta. Preténdese realizar a final de ano un catálogo colectivo e posiblemente outras actividades accesorias relacionadas cos obradoiros, coma concursos e exposicións.

Os roteiros fotográficos son levados a cabo por unha Guía Oficial de Turismo de Galicia e profesional do sector audiovisual. as visitas conxugan teoría e práctica, podendo variar o peso dunha disciplina ou outra en función dos intereses do grupo. As visitas poden ser en idioma galego, castelán, inglés ou bilingüe no caso de grupos pequenos.

O mínimo de asistentes para realizar a actividade é de 5 persoas. En caso de non acadar dito número, a organización resérvase o dereito de cancelar ou postergar o obradoiro en cuestión. Existen ofertas para as reservas en grupo, para rapaces de entre 12 a 17 anos, sendo unha entrada gratuita para os nenos e nenas de menos de 8 anos. Ofrecemos a posibilidade de reservar visitas privadas.

As visitas non rebasarán as 2 horas de duración presenciais, (variando o horario de realización segundo se é quenda de mañá ou de tarde). Unha vez cumprido o horario presencial estipulado, a organización dará por rematada a actividade, o que non implica que os participantes estean no seu pleno dereito continuar ca práctica fotográfica/audiovisual levada a cabo, pero xa fóra do amparo do evento programado. Eximirase á organización de toda responsabilidade fóra do horario pactado nestas bases.

2. FORMATO

As visitas non rebasarán as 2 horas de duración presenciais, (variando o horario de realización segundo se é quenda de mañá ou de tarde). Unha vez cumprido o horario presencial estipulado, a organización dará por rematada a actividade, o que non implica que os participantes estean no seu pleno dereito continuar ca práctica fotográfica/audiovisual levada a cabo, pero xa fóra do amparo do evento programado. Eximirase á organización de toda responsabilidade fóra do horario pactado nestas bases.

3. RESPONSABILIDADE DA ORGANIZACIÓN

A actividade realizada a través da web de FOCUS Compostela limítase á reserva de entradas dos obradoiros programados de forma virtual. A prestación do servizo de visitas guiadas lévase a cabo pola profesional en cuestión, quen contextualizará os espazos a percorrer e poderá asistir técnicamente aos usuarios que precisen de consello en materia fotográfica.

FOCUS Compostela seguirá o protocolo estrictamente elaborado polo Ministerio de Sanidade do Gobernmo de España, así coma as directrices específicas elaboradas en materia de turismo, contando cun certificado promovido pola Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia en conxugación ca Xunta de Galicia e o Centro Superior de Hostelería de Galicia. A organización declara que é de exclusiva responsabilidade do participante o cumprimiento da normativa vixente e das condicións de seguridade esixidas para a exitosa realización das visitas en canto ao referente en seguridade e hixiene.

No caso de que os asistentes ás visitas provoquen danos en eximirase á organización de toda responsabilidade a este respecto.

FOCUS Compostela non se fai responsable de ningún tipo de dano no material técnico utilizado durante a celebración das visitas, ben sexa durante o roteiro ou nos lugares aos que se acceda, como especialmente á perda ou sustración dos mesmos tanto nestes emprazamentos coma nas zonas de traballo sinaladas para a realización do obradoiro de tránsito público. A contratación dun seguro de bens materiais quedará á decisión propia dos/as participantes así como dos/as colaboradores/as, eximindo á organización da responsabilidade ante estes feitos e igualmente de se facer cargo de calquer gasto extra incurrido polos usuarios no transcurrir do evento.

4. ENTRADAS

A participación nos obradoiros é prioritaria para os usuarios cando as entradas resérvanse a través da web, e son válidas únicamente para o evento e data indicados no site. FOCUS Compostela conta cun rexistro dos asistentes previa reserva telemática, polo que a pertenza e mostra dunha entrada non válida será doadamente detectable e negarase á persoa a súa participación. De ter interese en asistir a calquer actividade sen reserva previa, terán prioridade as persoas en listaxe de agarda e posteriormente permitirase a adquisición de entradas de forma presencial, achegándose ao lugar e data citados, realizando o pago ao contado.

As solicitudes de entradas recibidas no email do usuario teñen un mero valor informativo. O día do evento entregaranse entradas físicas numeradas aos asistentes previa comprobación dos datos persoais aportados por cada un durante o proceso de reserva na páxina web.

As entradas poderán ser canxeadas para outra data sempre que haxa grupo con reserva activa.

5. PREZO DAS ENTRADAS E FORMAS DE PAGO

Para a adquisición de entradas postas a disposición dos participantes potenciais a través da web, os usuarios deberán pagar un prezo final composto polos seguintes conceptos:

 • Prezo da entrada: Corresponde á contía definida pola organización polo servizo prestado.
 • Impostos: os obradoiros levan un IVA repercutido do 21% incluido no prezo de venta ao público.

En cando as formas de pago, existen dúas: pago mediante transferencia bancaria ou pago ao contado.

 • Os usuarios poderán pagar as entradas a través da súa banca electrónica ou física auditorizadas. Unha vez se realice a solicitude de compra na páxina web, o usuario ten 2 días hábiles para facer efectiva a transferencia. Unha vez rexistrados os seus datos básicos de contacto, o usuario fará chegar o xustificante de pago a través do correo info@focuscompostela.com. Esta modalidade de pago ten prioridade fronte a outros usuarios en canto á asistencia aos obradoiros.

6. CANCELACIÓN OU POSTERGACIÓN DOS OBRADOIROS

En caso de que por decisión da organización sexa imposible a realización dos obradoiros na data e horario previamente anunciado ao público e se decida cancelalos, os usuarios que xa realizaran o pagamento da entrada poderán solicitar o reembolso do prezo íntegro. A notificación desta decisión farase pública mediante a comunicación directa cos participantes que abonasen a entrada con anterioridade a través dos datos de contacto básicos aportados durante o proceso de reserva.

Tratándose da postergación dos obradoiros para unha nova data e hora, o adquirinte poderá optar por devolver a entrada e solicitar o reembolso do prezo final que pagase por ela, (axustándose aos prazos informados e publicados no presente documento), ou canxeala para a participación doutro dos obradoiros programados, baixo solicitude expresa á organización.

7. REEMBOLSO DE ENTRADAS

En caso de que non se acaden as prazas mínimas para as actividades no tempo prudencial estipulado, a devolución das entradas ós/ás participantes que as abonasen a través da web, recibirán automáticamente a contía pagada mediante transferencia bancaria sen necesidade de solicitalo formalmente, previa notificación.

En caso de que o participante con praza confirmada desistise do desfrute da actividade de maneira unilateral, terá dereito de recibir un importe parcial da súa entrada. Existen uns gastos fixos que non son reembolsables, como aluguer de materiais para realizar as actividades. O usuario ten dereito a percibir as contías egundo os seguintes baremos:

 • Se cancela a asistencia con 6 dí­as ou máis de antelación, percibirá o 80% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 5 dí­as de antelación, percibirá o 70% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 4 dí­as de antelación, percibirá o 50% do valor total abonado.
 • Se cancela a asistencia con 3 ou 2 dí­as de antelación, percibirá o 20% do valor total abonado.
 • Se cancela o dí­a previo á celebración do obradoiro ou non acude na data e hora sinalada, non terá dereito a recibir cuantí­a algunha.

O reembolso da entrada dentro das condicións aceptadas e expostas anteriormente, realizarase mediante o mesmo medio en que foi adquirida (transferencia bancaria ou pago en efectivo). O reembolso da entrada no caso de pago en efectivo convirase cos participantes de forma individual.

No caso de pago por transferencia, realizarase unha vez a organización reciba os datos solicitados anterioremente e farase efectivo no prazo de dous días hábiles.

Calquer solicitude de reembolso farase chegar a través de correo electrónico ou telefónicamente.

8. INTERPRETACIÓN

Mediante esta aceptación, o usuario consinte expresamente en liberar a FOCUS Compostela de calquer responsabilidade derivada da falta cometida polo usuario en canto a calquer lei aplicable á comercialización de entradas. Será responsabilidade do usuario a correcta tramitación do pago das entradas coa entidade bancaria ou sistema de pago que fora da súa elección.

A organización resérvase o dereito de modificar os presentes termos e condicións do servizo en calquer momento. As modificacións comezarán a rexir dende o momento da súa publicación neste sitio web e/ou por correo electrónico aportado polos participantes dos obradoiros e colaboradores.

9. IMAXES PARA CATÁLOGO COLECTIVO E PUBLICIDADE

No referente ás imaxes creadas polos participantes durante a celebración dos obradoiros, a reproducción das mesmas será permitida á organización para a elaboración dun catálogo colectivo, para publicidade tanto para a páxina web, redes sociais e outros medios de comunicación, sempre acreditando a súa autorí­a e non optando a dereitos de explotación económica de ningunha natureza. Os dereitos de propiedade intelectual das imaxes serán sempre dos seus autores, excepto se deciden facer uso da lizenzas de copyleft ou creative commons, coas que permiten a terceiros facer uso delas sen ningunha restricción. Para o álbum colectivo, pedirase aos/ás participantes que fagan chegar as imaxes seleccionadas en calidade total ao enderezo electrónico facilitado para tal fin.

Igualmente, o uso das imaxes dos propios asistentes virá determinada segundo a acpetación ou non da cesión de dereitos de imaxe validada a través do formulario correspondente.

10. CONTACTO 

Calquer tipo de consulta e/ou reclamo deberá ser enviada ao enderezo electrónico info@focuscompostela.com ou mediante a cumprimentación do formulario de contacto habilitado na páxina web.